Tiên Thiên Hữu Luân
C.223 giờ trước
Nhân Tổ
C.3889 giờ trước
Mạt Thế Tiến Hóa
C.16521 giờ trước
Vô Thích
C.46một ngày trước