Thần Đế
C.226126 phút trước
Trộm Tâm
C.582 giờ trước
Thái Sơ
C.21565 giờ trước
Quái Dị Thẻ Ma Pháp
C.1876 giờ trước
Lâm Uyên Hành
C.556 giờ trước